Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

The Video Production Company
Veemarktkade 8
5222 AE ’s-Hertogenbosch
06-14981250
hello@tvpcompany.com
KVK-67936369

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. De algemene voorwaarden van The Video Production Company zijn van toepassing
  op de website thevideoproductioncompany.com;
 2. Ook zijn de algemene voorwaarden van The Video Production Company van
  toepassing op de mondeling of schriftelijke overeengekomen opdrachten tussen
  opdrachtgever en The Video Production Company.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover
  zij schriftelijke tussen opdrachtgever en The Video Production Company zijn
  overeengekomen.
 5. Eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van
  toepassing, tenzij The Video Production Company deze uitdrukkelijk schriftelijke
  heeft aanvaard.

ARTIKEL 3 - OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle offertes van The Video Production Company, in welke vorm dan ook, zijn geheel
  vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. The Video Production Company
  kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
  Een offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van zowel de
  opdrachtgever als The Video Production Company.
 3. Alle genoemde prijzen zijn tenzij anders vermeld op de orderbevestiging of offerte
  exclusief BTW.
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst
  voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig
  specifiëren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en
  risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan
  zijn via enig technisch middel.

ARTIKEL 4 - UITVOERING & OVERMACHT

 1. The Video Production Company zal de vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht
  nemen tijdens het uitvoering van de opdracht.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The
  Video Production Company het recht voor bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen
  derden in te schakelen, waaronder onder meer zijn begrepen regisseurs,
  cameramensen, geluidstechnici, DTP’ers, programmeurs, designers, editors,
  animators, acteurs, fotografen, modellen e.d.. Een en ander ter beoordeling van The
  Video Production Company.
 3. Ingeval er sprake is van overmacht is The Video Production Company gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de
  wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
  schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een
  niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van The Video Production Company,
  van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige
  reden aan de zijde van The Video Production Company.
 5. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
  wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens The Video Production Company tot
  aan dat moment na te komen.
 6. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden
  verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
  overheidsmaatregelen, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, staking en
  uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring
  van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
  valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, door wegblokkades e.d. ontstane
  transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSTERMIJN

 1. Een door The Video Production Company opgegeven termijn van levering heeft,
  tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking.
 2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch
  overschrijding door The Video Production Company op en levert derhalve voor
  opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van een overeenkomst. De
  opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van The Video Production Company in te
  laten treden, The Video Production Company overeenkomstig de wijze het Burgerlijk
  Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 6 - BETALING

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen dertig dagen of
  andere schriftelijke overeengekomen termijn(en) op de rekening van The Video Production Company te zijn gedaan. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden
  is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.
  De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen
  om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien
  dagen nog steeds verzuimt, zal The Video Production Company opdracht geven aan
  een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

 3. The Video Production Company is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten
  indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en
  overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de
  gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door The Video Production Company
  verrichte werkzaamheden en gemaakt kosten te vergoeden.

 4. In geval van liquidaties, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of
  beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van The Video Production Company op de opdrachtgever direct opeisbaar.

ARTIKEL 7 - MUZIEK

 1. Muziek die gebruikt wordt voor videoproducties vanuit een van onze pakketten zijn
  reeds voorzien van een licentie. De kosten hiervan zijn reeds afgedragen door The
  Video Production Company.

 2. Bij maatwerk kan het voorkomen dat rechten moeten worden afgedragen aan
  auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een
  deel Stemra, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het
  deel Buma als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of
  andere openbare kanalen.

 3. De Stemra kosten zijn reeds afgedragen door The Video Production Company.

 4. Voor de Buma kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en
  afdracht.

 5. Ook is het mogelijk om eigen muziek te laten componeren, waarbij er geen rechten
  hoeven te worden afgedragen.

ARTIKEL 8 - RISICO VAN OPSLAG

 1. The Video Production Company verplicht zich om zorg te dragen voor een
  zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie.

 2. The Video Production Company bewaard de ruwe beelden en projecten tot na het
  einde van de opdracht en is hierna niet meer verantwoordelijk voor de opslag
  hiervan.

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld
  vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van The Video
  Production Company. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt

  The Video Production Company de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk.
  Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

 2. De opdrachtgevers vrijwaren The Video Production Company volledig tegen
  aanspraken van derden voor inbreuken op auteursrechten ten gevolge van door The
  Video Production Company ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages
  en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd.
  Inbreuk op de auteursrechten.

 3. The Video Production Company behoudt de mogelijkheid om eigen materiaal te
  gebruiken ter promotie tenzij de opdrachtgever zelf aangeeft dat dit niet toegestaan
  is.

ARTIKEL 10 - VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. The Video Production Company verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie
  die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de
  wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven of waarvan
  The Video Production Company redelijkerwijs kan weten dat die informatie
  vertrouwelijk behandeld moet worden.

 2. The Video Production Company zal alle redelijkerwijs te nemen
  voorzorgsmaatregelen treffen om te streven de van de wederpartij ontvangen
  informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 3. The Video Production Company staat er voor in dat haar personeel en derden die
  onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst
  betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen
  houden.

 4. Het is The Video Production Company toegestaan te publiceren over de door haar
  verleende diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, werkwijzen e.d. te
  hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien er geschillen zijn zal de rechtbank te ’s-Hertogenbosch hierover oordelen.